نقاط قوت و ضعف حوزه انتخابیه شهرستان همدان، فامنین و قهاوند: